logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

บริษัท แอ็คชั่น ฟูเอล จำกัด

บริษัทได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปี 2546 เพื่อประกอบกิจการธุรกิจขนส่งทางบก โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อประกอบกิจการรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทบางจาก ไอร์อาร์พีซี ในการขนส่งน้ำมัน ล่าสุดได้รับความวางใจจากบริษัท ปตท.

ต่อมาทางองค์การก้าวไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งได้เป็นที่ยอมรับ โดดเด่นในด้านคุณภาพ และการให้บริการ ระดับประเทศ จึงเล็งเห็นการก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในด้านขนส่งต่อไป จึงได้จดทะเบียนบริษัท ประเภทนิติบุคคลขึ้นมาเพิ่มเพื่อรองรับความเจริญเติบโต ก้าวหน้า ความแข็งไปพร้อมกับขนส่ง

  • ปี 2554 ได้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ในนามของบริษัทแอ็คชั่นฟูเอล เน้นในเรื่องของการขายน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ปี 2554 ได้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ขึ้นในนามของบริษัท เอ็นทีปิโตรเคมีคอลเน้นในเรื่องของขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีและส่งออกไปยัง ปตท.
  • ปี 2560 ได้จดทะเบียนประเภทนิติบุคคลบริษัทจำกัด ในนามของบริษัทเพื่อฟูเอเซีย เน้นเรื่องของการขายและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียม

ประสบการณ์ทำงาน

เป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการว่าประสบการณ์สูง โดดเด่นในด้านคุณภาพและการให้บริการในระดับประเทศ

โครงสร้างและหน่วยงานในองค์กร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างในการบริหารงาน เพื่อรับรองการเติบโต โดยได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญขององค์กรใหม่ “ทำงานอย่างมีระบบ รวดเร็ว ฉับไว”

แผนกงานตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษาขนส่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของงานซ่อมบำรุงเพื่อลดอัตราความเสี่ยงระหว่างการขนส่งโดยการเก็บประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคันเพื่อนำมาวางแผนล่วงหน้าในการนำรถเข้ามาบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไป

แผนกตราช่างเพื่อควบคุมมาตรฐาน

บริษัทมีนโยบายให้ชั่งน้ำหนักก่อนและหลัง รับสินค้า เพื่อป้องกันการบรรทุกเกินน้ำหนักของกรมการขนส่งทางบก และการทุจริตของพนักงาน

แผนกควบคุมบ่อพักบำบัดน้ำเสีย

ป้องกันน้ำมันที่รั่วไหลออกนอกสถานที่จัดเก็บ

แท็งค์จัดเก็บสินค้า

ขนาด 500,000 ลิตร จำนวน 8 แท็งค์ รวม ประมาณ 4,000,000 ลิตร