logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

มาตรฐานด้านความปลอดภัย

บริษัท แอ็คชั่น ฟูเอล จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย

โดยจัดให้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณามาตรการบรรเทาและป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุ

รวมถึงได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยความปลอดภัย  9 ระดับ

ตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

ความพร้อมของพนักงานขับรถขนส่ง

อบรมทบทวน เรื่องความปลอดภัย ก่อนรับงาน (Safety Talk)

จำกัดความเร็วของการการขับขี่โดยระบบ Real Time Gaps Tracking System

จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเที่ยวการขนส่งทางไกล

จัดทำข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง

จัดทำแผนซ้อมกู้ภัยฉุกเฉิน

จัดทำประกาศข่าวสาร ด้านความปลอดภัย

ISO 9001 - 2008 และ OHSAS 18001 - 2007

การตรวจสอบความพร้อมการขนส่ง และการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมทุกวันก่อนเริ่มการขนส่ง พร้อมลงบันทึกการตรวจสอบทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง

รวมถึงการตรวจสอบสภาพแท็งค์และอุปกรณ์ส่วนความอย่างสม่ำเสมอ โดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การตรวจเช็คความพร้อมของพนักงานขับรถขนส่ง

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดัน และสารเสพติด ของพนักงานขับรถว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

การจำกัดความเร็วของการการขับขี่โดยระบบ Real Time Gaps Tracking System

บริษัทฯ กำหนดให้ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามกรมการขนส่งกำหนด

โดยใช้เทคโนโลยีกำหนดตำแหน่งภาคพื้นดินด้วยดาวเทียมควบคุมรถ

การอบรมทบทวน เรื่องความปลอดภัย ก่อนรับงาน (Safety Talk)

บริษัทฯ ให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน อย่างมีแบบแผน

จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเที่ยวการขนส่งทางไกลและการกำหนดเวลาเพื่อการพักผ่อน

บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน ใน 1 เที่ยวงานขนส่งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

การจัดทำข้อมูลและการประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

โดยมีการจัดทำเป็นขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานขนส่ง

ที่ครอบคลุมสถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการทำงาน

อุปกรณ์ 0
ยานพาหนะ 0
บุคลากร 0

การจัดทำซ้อมแผนกู้ภัยฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการกำหนดเป็นนโยบายการบริหาร ที่ต้องจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน

โดยจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง

การจัดทำประกาศข่าวสาร ด้านความปลอดภัย

โดยการให้ข่าวสารมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการติดประกาศแจ้งเตือน การประชุมชี้แจง (Safety Talk)

การฝึกอบรม สอนงาน รวมถึงเอกสารคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ

 

การรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ได้รับรองด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001 – 2008 และ OHSAS 18001 – 2007

โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการตรวจประเมินติดตามทุกๆ 6 เดือน

และต่ออายุการรับรองทุก ๆ 3 ปี

 

[qodef_carousel carousel=”iso-ohsas” number_of_items=”3″ image_animation=”image-change” show_navigation=”yes”]